АКВАВАТ

АКВАВАТ е водечка компанија за проектирање и планирање во Македонија, специјализирана за проектирање и имплементација на мали хидроцентали, со капацитет до 10MW.

Ние изработуваме проекти и програми за развој, со приоритет во користењето на обновливата енергија, одржливоста, управувањето со ресурси и заштита на човековата околина. Од наше најголемо значење е одржувањето на највисоките стандарди во инженерството и консултантските услуги.

Нашите услуги

Изработуваме проекти за целиот спектар на технологии во секторот обновлива енергија и ги поддржуваме нашите клиенти низ сите фази на проектот, од физибилити студии до пуштање во производство на централата

Физибилити студии

Физибилити студиите се првата и најважната фаза во одредување на сите позитивни и негативни аспекти на проектот, пред почеток на инвестирање во таквите проекти. Ние ја испитуваме техничката можност и финансиската исплатливост, за да обезбедиме основа за наоѓање на потенцијални инвеститори на проектот.

Due Diligence

Due diligence е истражување на потенцијалната инвестиција или производ за да се потврдат сите факти, како проверка на сите финансиски, технички и правни податоци, и други проценки на материјали. Тоа е како проверка која рационална личност би ја направила, пред да склучи договор или направи финансиска трансакција со друга страна.

Основен проект

Аквават е посветен на испорака на највисоко ниво на услуги на купувачите на полето на проектирање, ревизија и супервизија. Нашите основни проекти ги комбинираат сите фази: архитектура, градежништво, електромеханички проекти.

Ревизија

За намалување на ризиците од проблеми за време на изградбата на објектот, проектот треба да биде предмет на ревизија.

Супервизија

Целта на супервизијате е да се следат перформансите на градежните работи од повеќе аспекти: квантитативни, квалитативни и геометриски; буџетски; производство и крајни рокови; стартување и работење.

Консалтинг

Нашата огромна експертиза во полето на хидроцентрали - техничка, финансиска и правна, е на располагање на нашите клиенти

Аквават во бројки

АКВАВАТ има завршено над 90 проекти со различни инвестициски компании во Македонија, Грузија, Косово и Босна и Херцеговина, во полето на обновлива енергија, особено во производство на хидроелектрична енергија. Вистинската природа на овие проекти и програми сведочи за нашата посветеност да испорачаме најоптимални решенија во искористување на хидро потенцијалот, истовремено максимизирајки го намалувањето на негативните ефекти на климатските промени.

Основни проекти
96
Физибилити студии
38
Ревизии и супервизии
20