МХЦ Врановска

 • ФероИнвест испорача комплетното клуч-на-рака решение, и беше одговорен за инженеринг, набавка, склопување и пуштање во употреба на централата.
 • Набавката вклучуваше турбини, генератори и комплетна електрична опрема, како и целиот систем за контрола на централата.
 • Пелтон турбина со четири млазници произведена од ФероИнвест.
Годишно производство на енергија (MWh)
2500
Годишно намалување на CO2 (t)
2000
Максимална оперативна моќ (h)
2500

Дознајте повеќе за нашите проекти

Високо ефикасно генерирање на чиста енергија

МХЦ Врановска започна со работење во 2017, како дел од проектот за изградба на 4 мали хидроцентрали на водниот тек на реката Тополка. Проектот се состои од 3 мали хидроцентрали поврзани во каскада и одвоена централа, со вкупна иснталирана производна снага од 7.6 MW. Проектот ќе биде завршен во 2019.

Опис на проектот

 • Инсталиран воден тек од 0.9 m3/s со вкупен пад од 114m
 • Комплетно електро-техничко решение со четири-млазна Пелтон турбина, со вкупна моќност од 820 kW
 • Електричната опрема вклучува: 1.000 kVA трансформатор, 20 kV преклопник, ниско-напонска автоматизација, контрола и мониторинг (SCADA)
 • Автоматизиран машински систем со визуелизација на процеси

Придобивки за клиентот

 • Професионални консултации, инженерство, подигање и пуштање во употреба
 • Проценка на системите и централата
 • Набавка и поставување на резервни делови
 • Еко пријателска: производство на обновлива енергија со висок степен на ефикасност
 • Централизирано работење на хидроцентралата