ФероИнвест клуч-на-рака решенија

Од воден тек до чиста енергија

ФероИнвест Клуч-на-Рака решенија

Од воден тек
до чиста енергија

Портфолио на компанијата

ФЕРОИНВЕСТ е динамична, пазарно ориентиран и флексибилен холдинг, основан во 2003, со над 900 вработени. Се состои од неколку компании кои работат во металопреработувачката индустрија, индустријата за обновлива енергија и областите на проектирање и планирање.

Some of FeroInvest Case Studies

News, Press and Company Announcements