ФероИнвест МХЦ портфолио

СЕКТОРОТ МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ (МХЦ) е национален лидер во производството на чиста електрична енергија од 25 мали хидроцентрали.

Ние сме 100% посветени на обновливата енергија и заштитата на човековата околина. Нашата основна мисија е да ја поттикнеме промената на знаењето и свесноста за начинот на кој енергијата е произведена, преку изведување на проекти кои нудат чисти и обновливи извори на енергија.

Нашите централи

МХЦ ја докажува имплементацијата на економските параметри во управувањето на производството и целокупната активност на одржлив начин.

МХЦ

Кркљанска Река - 1.423 MWh
Крива Река 1 - 2.386 MWh
Каменичка Река - 4.683 MWh
Брбушница - 2.420 MWh
Кранска Река - 2.245 MWh
Брајчино 1 - 2.708 MWh
Селечка река - 6.135 MWh

ФероИнвест

Слатино - 2.145 MWh
Другово - 3.299 MWh
Бачишка Рекa 2 - 2.353 MWh

Хидро Осогово

Станечка Река 1 - 632 MWh
Станечка Река 2 - 943 MWh
Калин Камен 1 - 1.045 MWh
Калин Камен 2 - 1.306 MWh

МХЦ Тополка

Врановска Река - 2.353 MWh
Тополка 315 - 5.083 MWh
Тополка 316 - 7.983 MWh
Тополка 317 - 4.924 MWh

МХЦ Летнички Извори

Охрид 1 - 472 MWh
Охрид 2 - 1.442 MWh
Охрид 3 - 639 MWh

Белички Извори

Белица 1 - 4.705 MWh
Белица 2 - 2.267 MWh

МХЦ Јабланица

Јабланица - 11.656 MWh

МХЦ Падалска Река

Падалска Река - 1.423 MWh

Нашите бројки

Интегритет е основата на нашето работење. Ние постојано ќе работиме кон остварување на дефинираните развојни цели и постоечките ветувања, поставените корпоративни цели, и кон етички, социјален и еколошки одговорен бизнис менаџмент.
Одржливоста е изразена преку нашата целосна посветеност кон заштита и унапредување на околината, како основа за одржување на долгорочни и меѓусебно корисни врски во сите аспекти на нашиот бизнис.

Просечно годишно производство (MWh)
79.914
Број на мали хидроцентрали
25
Годишно намалување на CO2 (t)
62.600